Gedragswetenschapper

Voor een vacature bij een gemeente in de regio Leiden zijn wij op zoek naar een ervaren Gedragswetenschapper voor  32-36 uur per week. De gedragswetenschapper adviseert gevraagd en ongevraagd alle disciplines die betrokken zijn bij jeugdproblematiek. De gedragswetenschapper heeft een cruciale rol bij de (verdere) vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers op het gebied van jeugdproblematiek. Het gaat hier specifiek om de beleids- en kwaliteitsmedewerkers jeugd, de consulenten jeugd, de medewerkers Aanmelding & Advies (A&A) en de proces/casusregisseurs in het team Lokale Kamer. De gedragswetenschapper levert tevens een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en werkprocessen en levert inhoudelijke en procesmatige ondersteuning aan het Veilig Verder Team (VVT). In de rol van gedragswetenschapper verricht je onder andere de volgende werkzaamheden: Deskundigheidsbevordering van medewerkers beleid en kwaliteit Jeugd, consulenten jeugd, medewerkers A&A en proces/casusregisseurs Lokale Kamer; Het coachen van medewerkers; Het beoordelen van diverse rapportages zoals een onderzoeksverslag of een veiligheidsplan (VVT); Het geven van advies over de inhoud van het verleningsbesluit en PGB’s; Het individueel adviseren en ondersteunen bij complexe casuïstiek van medewerkers; Voorzitten van werk- en casuïstiek overleggen; Het maken van veiligheidsinschattingen en adviseren bij mogelijke crisissituaties; Het voeren van caseloadgesprekken; Het toetsen en adviseren over zaken die voorgelegd worden aan de Jeugdbeschermingstafel; Het leveren van een vakinhoudelijke bijdrage aan beleidsontwikkelingen en aan implementatie van beleid; Het signaleren van trends en mogelijke hiaten in het hulpverleningsaanbod en formuleren van verbetervoorstellen; Neemt op verzoek deel aan casusbesprekingen in MDT’s en Lokale Kamer; Neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan de Platforms Jeugd; Neemt deel aan structurele werkoverleggen (regisseur jeugd, beleid, kwaliteit, leerplicht, jeugdconsulenten en VVT); Neemt op verzoek deel aan incidentele / ad hoc overleggen (met collega’s en met aanbieders, VT, CIT etc.) Is aandacht functionaris meldcode
matchpartner zorg
29-02-2020 06:15