Resultaatgerichte sectorcontroller - Zeist

Bartiméus Zeist - De controller bewaakt, ondersteunt en adviseert bij bedrijfseconomische vraagstellingen en vraagstellingen op het gebied van bedrijfsvoering, resulterend in optimale financiële bestuurbaarheid en een efficiënte bedrijfsvoering. De controller is verantwoordelijk voor de uitvoering van de interne planning en control cyclus. Bij onjuiste bedrijfsvoering is er kans op financiële schade. Daarnaast heeft de controller invloed op het financiële beleid van de organisatie. Wat ga je doen? Je bewaakt de financiële performance van toewezen aandachtsgebieden en rapporteert afwijkingen van begrotingen en andere normen een lijnmanagement en concern controller; Je adviseert de klant (RvB, directeuren / (lijn)managers, treasurycommissie) op het gebied van financieel-economische beleid en andere bedrijfsvoeringsvraagstukken; Je zorgt er voor dat de concerncontroller over adequate informatie beschikt om de onderhandelingen met het zorgkantoor te kunnen voeren en De klant en concerncontroller in staat zijn het bedrijfseconomisch en financieel beleid uit te voeren en een efficiënte (administratieve) organisatie in te richten; Je analyseert de financiële performance van toegewezen aandachtsgebieden, legt hierbij verbanden en rapporteert hierover aan lijnmanagement en aan concerncontroller, met als doel dat lijnmanagement en concerncontroller inzicht hebben in de feitelijke financiële performance, en inzicht krijg in de afwijkingen tussen feitelijke financiële performance en normen om op basis hiervan te kunnen bijsturen; Je vervult een onafhankelijke positie ten opzichte van het lijnmanagement. Vasthoudendheid is daarbij van belang om niet onder druk te wijken en waar nodig de eigen lijn vast te houden. Binnen periodiek (team)overleg kunnen collega’s worden geconsulteerd. Van de controllers wordt veel eigen initiatief verwacht bij het aankaarten en oplossen van problemen. De werkzaamheden worden verricht binnen de afgesproken kaders van de organisatie. Problemen met betrekking tot het adviseren over vraagstukken op het vlak van financieel-economisch beleid en bedrijfsvoering worden op basis van de beschikbare kennis en ervaring, analyse en interpretatie van gegevens opgelost.   Verdere werkzaamheden: Het opstellen van deelbegrotingen, resulterend in een (concept)begroting; Rekenmodellen beheren; Liquiditeitsramingen uitwerken; Financieringsaanvragen coördineren; Onderdelen van de zorginkoop coördineren; Stelsel van kostenplaatsen beheren. Met als resultaat dat de klant en andere budgethouders zien dat hun plannen binnen de contouren van een kaderbrief of ander strategisch document (opdracht) omgezet worden in een concept begroting, en dat zij inzicht krijgen in de haalbaarheid van hun plannen en je zorg ervoor dat de Zorginkoop adequaat en tijdig is gerealiseerd.
bartiméus
17-01-2019 18:10